Bahagian Pembangunan

 OBJEKTIF DAN FUNGSI
BAHAGIAN PEMBANGUNAN

 
OBJEKTIF
Menyelaras penyediaan fasiliti dan prasarana yang terbaik kepada kumpulan sasar Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang disenaraikan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT)

FUNGSI
UNIT PENYELARASAN DAN PEMANTAUAN
 • Mengawal perbelanjaan Peruntukan Pembangunan Kementerian.
 • Menyelaras pelaksanaan projek-projek pembangunan Kementerian
 • Projek Pembangunan JKM, KPWKM dan projek NGO
 • Penyediaan ringkasan projek
 • Memantau pelaksanaan projek
 • Memantau prestasi fizikal projek-projek pembangunan Kementerian
 • Urusetia kepada JK Pembangunan
 • Keurusetiaan dan pentadbiran cawangan pembangunan.
 UNIT PENGURUSAN HARTANAH DAN URUSETIA
 • Memantau dan mengawal hartanah Persekutuan di bawah seliaan  Kementerian.
 • Pengurusan, pelupusan dan pengambilan balik tanah.
 • Urusetia Jawatankuasa Runding Harga dan urusan-urusan perolehan.