Bahagian Pemantauan Dan Penilaian

VISI, MISI DAN OBJEKTIF
BAHAGIAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

VISI
Menjadi peneraju yang unggul dalam pemantauan dan penilaian dasar KPWKM.
 
MISI
Memastikan pelaksanaan dasar yang bersepadu, komprehensif dan inovatif dengan mengamalkan tadbir urus yang baik serta budaya kerja berintegriti, kreatif dan inovatif.
 
OBJEKTIF
  • Memantau dan menilai pelaksanaan dasar, inisiatif dan program kpwkm di semua peringkat yang meliputi pelan tindakan, program dan inisiatif Kementerian.
  • Menyelia dan/atau menyelaras pelaporan hasil pemantauan dan penilaian pelaksanaan dasar inisiatif dan program KPWKM.
  • Mengenal pasti isu-isu berkaitan pelaksanaan dasasr, inisatif dan program Kementerian dan mengemukakan cadangan penambahbaikan dan pengubahsuaian pelaksanaan dasar, inisiatif dan program KPWKM.?