Bahagian Khidmat Pengurusan

FUNGSI-FUNGSI UTAMA
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

UNIT PENTADBIRAN, KESELAMATAN DAN LOGISTIK
 • Menyemak dan mengesahkan bil-bil surat khabar,kontrak makanan, sewaan mesin fotostat, bunga di Kementerian
 • Menguruskan penyusunan Jadual pergerakan pemandu (buku log dll)
 • Urusan Kad Touch N Go dan Kad Inden Minyak
 • Menguruskan kenderaan SPANCO (penyelenggaraan dan insiden kemalangan)
 • Menguruskan kenderaan rasmi yang terlibat dalam kemalangan
 • Menguruskan makan minum, mesyuarat, jamuan di Kementerian
 • Menguruskan hal-hal pentadbiran BKP ( Cuti,HRMIS, pencalonan kursus, kebersihan, keceriaan dan susun atur pejabat BKP, urus setia semua mesyuarat dalaman BKP)
 • Mengadakan sesi pemeriksaan kesihatan dan ujian dadah terutama bagi kumpulan sokongan
 • Menguruskan kelulusan pelan susun atur Kementerian/Jabatan/agensi
 • Menguruskan sistem keselamatan dan keperluan kemudahan bangunan KPWKM (parking, kad akses, fire drill)
 • Menyelaras dan menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Jabatan
 • Menguruskan pelantikan Pegawai Pengelas (Fail)
 • Menguruskan pelantikan Pegawai keselamatan Jabatan (PKJ) dan Penolong Pegawai Keselamatan (PPKJ)
 • Menguruskan perlanjutan kontrak penyewaan ruang pejabat kementerian/Jabatan/ Agensi
 • Menguruskan penyediaan / pelanjutan semua kontrak bekalan/perkhidmatan di KPWKM
 • Menyelia dan memantau kerja-kerja penyelenggaraan dan kebersihan bangunan KPWKM bagi kontraktor yang telah dilantik
 • Mengurus dan memantau semua ruang guna sama di bangunan KPWKM
 
UNIT PENGURUSAN ASET
 • Menguruskan penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan aset alih kerajaan
 • Penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan aset alih kerajaan
 • Menguruskan pelupusan, kehilangan dan hapus kira aset kerajaan
 • Urus setia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)
 • Menyedia, menyemak dan mengemukakan Laporan JKPAK kepada Kementerian Kewangan
 • Menyelaras pelaporan aset dan inventori kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)
 • Menyelenggara kenderaan yang dibeli oleh Kementerian
 • Menguruskan penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan inventori/stor Kementerian
 • Menyelaras dan memantau pegawai aset di Bahagian-bahagian dalam pengurusan pemeriksaan aset di Kementerian
 • Menguruskan perolehan semua harta modal dan inventori
 • Memastikan pengemaskinian semua borang-borang dalam tatacara pengurusan aset alih kerajaan dan stor/inventori

UNIT INOVASI, PENYELARASAN DAN KEURUSETIAAN
 • Menyelaras mesyuarat-mesyuarat berkaitan inovasi, kualiti dan produktiviti KPWKM
 • Menyelaras dalam pengurusan peningkatan kualiti dan produktiviti KPWKM secara keseluruhan (TQM)
 • Menguruskan sambutan Hari Inovasi, pertandingan dan Anugerah sempena Hari Inovasi, Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) dan pertandingan Anugerah Inovasi anjuran agensi-agensi luar
 • Pelaksanaan MS ISO 9001/2015
 • Menyelaras penilaian System Star Rating (SSR) KPWKM
 • Jawatankuasa Kecil Logistik kepada Majlis/Sambutan anjuran Kementerian
 • Menguruskan dan menyelaras semua program dan sambutan peringkat Kebangsaan untuk KPWKM
 • Menyelaras sebarang lawatan atau kunjungan daripada orang awam dan  pihak luar ke KPWKM
 • Urus setia Mesyuarat Pengurusan Tertinggi
 
UNIT PARLIMEN
 • Mengedarkan dan menguruskan jadual takwim dan jadual persidangan Parlimen kepada Kementerian/Jabatan/Agensi
 • Menguruskan jadual pegawai bertugas parlimen
 • Menyelaras, mendapatkan pertanyaan Parlimen, soalan tambahan dan menyelaras penyediaan draf jawapan parlimen di peringkat KPWKM
 • Memantau persidangan dewan
 
SEKSYEN PENGURUSAN REKOD
 • Mengurus dan memastikan pengurusan rekod dilaksanakan secara sistematik dan sempurna di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM).
 • Menguruskan penerimaan dan penghantaran surat-menyurat.
 • Memastikan pelupusan rekod KPWKM dilaksanakan di KPWKM secara berkala bagi memastikan kecekapan pengurusan rekod.      
 • Memastikan pelantikan Pegawai Rekod Jabatan dan Pembantu Tadbir Rekod Jabatan di Bahagian-bahagian KPWKM
 • Memberi khidmat nasihat kepada Jabatan/ Agensi di bawah kementerian berkenaan pengurusan rekod meliputi peringkat pewujudan, penggunaan, pemeliharaan dan pelupusan rekod.
 
UNIT PUSAT SUMBER 
 • Mengurus penyampaian perkhidmatan kaunter Perpustakaan KPWKM. 
 • Menggalakkan dan meningkat budaya membaca serta pembelajaran sepanjang hayat melalui Program Galakan Membaca. 
 • Mengurus dan melaksanakan Perkhidmatan Kesedaran Semasa untuk pengetahuan pengguna. 
 • Memantapkan dan membangunkan koleksi sumber maklumat berkaitan dengan wanita, keluarga, kanak-kanak, orang papa, warga emas dan orang kurang upaya (OKU). 
 • Memantapkan koleksi penerbitan Kementerian dan agensi-agensi di bawah Kementerian. 
 • Mengurus dan mengendalikan pendokumentasian koleksi bahan bercetak (buku, jurnal, majalah, laporan dan lain-lain) dan tidak bercetak (CD).