PENUBUHAN UNIT INTEGRITI

Mengikut kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013, terdapat enam (6) fungsi teras Unit Integriti iaitu :-
 
Tadbir Urus
Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
 
Pengukuhan Integriti
Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.
 
Pengurusan Aduan
Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 
Pengesanan dan Pengesahan
Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil serta melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 
Pematuhan
Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
 
Tatatertib
Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.